Verb List

(This list will be updated regularly)

Verb Conjugation Video Reference

 

*Exception of Conjugation Rules

Common
Verb
Group
U-form
Nai-form
Te-form
Masu-form
.
Add
G2
Kuwaeru
Kuwaenai
Kuwaete
Kuwaemasu
.
Ask, Request
G1
Tanomu
Tanomanai
Tanonde
Tanomimasu
.
Attend/Participate
G3
Sanka suru
Sanka shinai
Sanka shite
Sanka shimasu
.
Be at a lost, can't decide
G1
Mayou
Mayowanai
Mayotte
Mayoimasu
Be capable of
G2
Dekiru
Dekinai
Dekite
Dekimasu
Become
G1
Naru
Naranai
Natte
Narimasu
Believe
G2
Shinjiru
Shinjinai
Shijite
Shinjimasu
.
Book, Make an appointment
G3
Yoyaku suru
Yoyaku shinai
Yoyaku shite
Yoyaku shimasu
Borrow
G2
Kariru
Karinai
Karite
Karimasu
Buy
G1
Kau
Kawanai
Katte
Kaimasu
Call (by phone)
G3
Denwa suru
Denwa shinai
Denwa shite
Denwa shimasu
.
Carry
G1
Hakobu
Hakobanai
Hakonde
Hakobimasu
Choose
G1
Erabu
Erabanai
Erande
Erabimasu
.
Clean
G3
Souji suru
Souji shinai
Souji shite
Souji shimasu
.
Clear up, Turn sunny
G2
Hareru
Harenai
Harete
Haremasu
Come
G3
Kuru
Konai
Kite
Kimasu
.
Confirm
G3
Kakunin suru
Kakunin shinai
Kakunin shite
Kakunin shimasu
Cook
G3
Ryouri suru
Ryouri shinai
Ryouri shite
Ryouri shimasu
.
Dance
G1
Odoru
Odoranai
Odotte
Odorimasu
Do
G3
Suru
Shinai
Shite
Shimasu
Drink
G1
Nomu
Nomanai
Nonde
Nomimasu
Eat
G2
Taberu
Tabenai
Tabete
Tabemasu
.
Fall - (for rain/snow)
G1
Furu
Furanai
Futte
Furimasu
.
Feel
G2
Kanjiru
Kanjinai
Kanjite
Kanjimasu
Finish
G2
Oeru
Oenai
Oete
Oemasu
Forget
G2
Wasureru
Warurenai
Wasurete
Wasuremasu
Get (stg from some one)
G1
Morau
Morawanai
Moratte
Moraimasu
.
Get crowded
G1
Komu
Komanai
Konde
Komimasu
Get tired
G2
Tsukareru
Tsukarenai
Tsukarete
Tsukaremasu
Get to know
G1*
Shiru
Shiranai
Shitte
Shirimasu
Get up, Wake up
G2
Okiru
Okinai
Okite
Okimasu
Give
G2
Ageru
Agenai
Agete
Agemasu
Go
G1
Iku
Ikanai
Itte*
Ikimasu
Go home
G1*
Kaeru
Kaeranai
Kaette
Karimasu
.
Hand
G1
Watasu
Watasanai
Watashite
Watashimasu
Have (for possession)
G1
Aru
Nai*
Atte
Arimasu
Help
G1
Tetsudau
Tetsudawanai
Tetsudatte
Tetsudaimasu
Hold, Have
G1
Motsu
Motanai
Motte
Mochimasu
.
Inform
G2
Tsutaeru
Tsutaenai
Tsutaete
Tsutaemasu
.
Invite
G1
Sasou
Sasowanai
Sasotte
Sasoimasu
Laugh
G1
Warau
Warawanai
Waratte
Waraimasu
Listen
G1
Kiku
Kikanai
Kiite
Kikimasu
.
Listen and comprehend
G1
Kikitoru
Kikitoranai
Kikitotte
Kikitorimasu
Look/Watch
G2
Miru
Minai
Mite
Mimasu
.
Lose
G1
Nakusu
Nakusanai
Nakushite
Nakushimasu
Make/Cook
G1
Tsukuru
Tukuranai
Tsukutte
Tsukurimasu
.
Match, Adjust
G2
Awaseru
Awasenai
Awasete
Awasemasu
Meet
G1
Au
Awanai
Atte
Aimasu
.
Move (to place)
G1
Hikkosu
Hikkosanai
Hikkoshite
Hikkoshimasu
Order
G3
Chuumon suru
Chuumon shinai
Chuumon shite
Chuumon shimasu
.
Pass by
G1
Tooru
Tooranai
Tootte
Toorimasu
Play
G1
Asobu
Asobanai
Asonde
Asobimasu
.
Polish
G1
Migaku
Migakanai
Migaite
Migakimasu
.
Praise
G2
Homeru
Homenai
Homete
Homemasu
Put in, Insert
G2
Ireru
Irenai
Irete
Iremasu
Read
G1
Yomu
Yomanai
Yonde
Yomimasu
.
Recommend
G2
Susumeru
Susumenai
Susumete
Susumemasu
Remember, Memorize
G2
Oboeru
Oboenai
Oboete
Oboemasu
.
Remind/Remember
G1
Omoidasu
Omoidasanai
Omoidashite
Omoidashimasu
Reply, Answer
G2
Kotaeru
Kotaenai
Kotaete
Kotaemasu
Rest, Be absent from
G1
Yasumu
Yasumanai
Yasunde
Yasumimasu
Return
G1
Kaesu
Kaesanai
Keshite
Kaeshimasu
Ride
G1
Noru
Noranai
Notte
Norimasu
Run
G1*
Hashiru
Hashiranai
Hashitte
Hashirimasu
.
Say
G1
Iu
Iwanai
Itte
Iimasu
Sell out
G2
Urikireru
Urikirenai
Urikirete
Urikiremasu
Send
G1
Okuru
Okuranai
Okutte
Okurimasu
.
Speak/Talk
G1
Hanasu
Hanasanai
Hanashite
Hanashimasu
Stand out
G1
Medatsu
Medatanai
Medatte
Medachimasu
.
Stay, Exist
G2
Iru
Inai
Ite
Imasu
Stop - (for rain/snow)
G1
Yamu
Yamanai
Yande
Yamimasu
Stop, Quit
G2
Yameru
Yamenai
Yamete
Yamemasu
Study
G3
Benkyou suru
Benkyou shinai
Benkyou shite
Benkyou shimasu
.
Swim
G1
Oyogu
Oyoganai
Oyoide
Oyogimasu
.
Take (stg) to (place)
G1
Motte-iku
Motte-ikanai
Motte-itte*
Motte-ikimasu
Take off (clothings)
G1
Nugu
Nuganai
Nuide
Nugimasu
Take, Grab
G1
Toru
Toranai
Totte
Torimasu
Teach
G2
Oshieru
Oshienai
Oshiete
Oshiemasu
.
Think, Guess
G1
Omou
Omowanai
Omotte
Omoimasu
Treat (someone)
G1
Ogoru
Ogoranai
Ogotte
Ogorimasu
Understand
G1
Wakaru
Wakaranai
Wakatte
Wakarimasu
Use
G1
Tsukau
Tsukawanai
Tsukatte
Tsukaimasu
Wait
G1
Matsu
Matanai
Matte
Machimasu
Walk
G1
Aruku
Arukanai
Aruite
Arukimasu
Wash
G1
Arau
Arawanai
Aratte
Araimasu
.
Wear
G2
Kiru
Kinai
Kite
Kimasu
.
Wear (hats)
G1
Kaburu
Kaburanai
Kabutte
Kaburimasu
Worry
G3
Shinpai suru
Shinpai shinai
Shinpai shite
Shinpai shimasu
Write/Draw
G1
Kaku
Kakanai
Kaite
Kakimasu